Riksarkivet Betaversjon

En eller flere virksomheter eller personer kan være knyttet til en saksmappe som saksparter. Metadata for sakspart skal kunne grupperes inn i metadata for saksmappe. Sakspart er valgfritt, og kan forekomme en eller flere ganger i tilknytning til en saksmappe. Dersom det er mer enn én sakspart, må metadataene grupperes sammen ved eksport og utveksling.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en nummerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 SystemID 0..1
partRolle Definisjon: Angivelse av rollen til saksparten Kilde: Registreres manuelt eller automatisk fra fagsystem Kommentarer: (ingen) Betingelser: Her er det mange tenkelige roller avhengig av type sak, f.eks. Klient, Pårørende, Formynder, Advokat M303 PartRolle 1..1
skjermetPart spU1 i n4 boolean 0..1
virksomhetsspesifikkeMetadata any 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
PartRolle 1..1
boolean 0..1
any 0..1
Name Type English Description
systemID SystemID
partRolle PartRolle
skjermetPart boolean
virksomhetsspesifikkeMetadata any

Vis Part i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
PartRolle 1 ..1
boolean 0 ..1
any 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Mappe part Part 0..*
arv subtype PartEnhet supertype Part
arv subtype PartPerson supertype Part
arv subtype Part supertype Resource
Navn Beskrivelse
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/sakspart/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/sakspartrolle/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-sakspart/