Riksarkivet Betaversjon

Tradisjonelt har et arkiv blitt definert etter organisasjon. Ett organ skaper ett arkiv, dvs. organet er arkivskaperen. Men elektronisk informasjonsteknologi har ført til at det blir stadig vanligere at flere arkivskapere sammen skaper ett arkiv. Arkivet vil da være definert etter funksjon, ikke organisasjon . I en Noark 5-løsning skal det altså være mulig å knytte en eller flere arkivskapere til ett arkiv. Informasjon om arkivskapere er obligatorisk i arkivuttrekk.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arkivskaperID Definisjon: Unik ID for arkivskaperen Kilde: Registreres manuelt ved opprettelsen av arkivet Kommentar: Kan være organisasjonsnummer (Brønnøysundregistrene) eller annen identifikasjon avtalt med arkivdepotet M006 string 1..1
arkivskaperNavn Definisjon: Navn på organisasjonen som har skapt arkivet Kilde: Registreres manuelt ved opprettelsen av arkivet. Kommentarer: (ingen) M023 string 1..1
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten Kilde: Registreres manuelt Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt) M021 string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 1..1
string 1..1
string 0..1
Name Type English Description
arkivskaperID string
arkivskaperNavn string
beskrivelse string

Vis Arkivskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 1 ..1
string 1 ..1
string 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon arkivskaper Arkivskaper 1..* arkiv Arkiv 0..*
arv subtype Arkivskaper supertype Arkivenhet
Navn Beskrivelse
Ny - Etter registrering skal systemID være utfylt
Navn Innhold
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/arkivskaper/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-arkiv/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-arkivskaper/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/arkiv/