Riksarkivet Betaversjon

Alle arkivdokumenter som skal avleveres må være i arkivformat. Konvertering til arkivformat skal foretas senest ved avslutning av mappe (jf. NOARK 5 v3.1 krav 6.1.11). Systemet skal logge alle konverteringer, og informasjon om dette skal tas med ved deponering/avlevering.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en nummerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 SystemID 0..1
konvertertDato Definisjon: Dato og klokkeslett for når et dokument ble konvertert fra et format til et annet Kilde: Registreres automatisk ved konvertering Kommentarer: (ingen) M615 datetime 1..1
konvertertAv Definisjon: Person eller system som har foretatt konverteringen Kilde: Registreres automatisk ved konvertering Kommentarer: (ingen) M616 string 1..1
konvertertFraFormat Definisjon: Formatet dokumentet hadde før det ble konvertert Kilde: Registreres automatisk ved konvertering Kommentarer: Dette vil vanligvis være produksjonsformatet, men kan også være et annet arkivformat. Faste verdier bestemmes senere M712 string 1..1
konvertertTilFormat Definisjon: Formatet dokumentet fikk etter konvertering Kilde: Registreres automatisk ved konvertering Kommentarer: Faste verdier bestemmes senere M713 string 1..1
konverteringsverktoey Definisjon: Navn på det IT-verktøyet som ble brukt til å foreta konverteringen Kilde: (ingen) Kommentarer: (ingen) M714 string 0..1
konverteringskommentar Definisjon: Kommentarer til konverteringen Kilde: (ingen) Kommentarer: (ingen) M715 string 0..1
referanseKonvertertAv SystemID 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
datetime 1..1
string 1..1
string 1..1
string 1..1
string 0..1
string 0..1
SystemID 0..1
Name Type English Description
systemID SystemID
konvertertDato datetime
konvertertAv string
konvertertFraFormat string
konvertertTilFormat string
konverteringsverktoey string
konverteringskommentar string
referanseKonvertertAv SystemID

Vis Konvertering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
datetime 1 ..1
string 1 ..1
string 1 ..1
string 1 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon konvertering Konvertering 0..* Dokumentobjekt
arv subtype Konvertering supertype Resource
Navn Beskrivelse
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M615 konvertertdato: Kan ikke endres
M616 konvertertAv: Kan ikke endres
M712 konvertertFraFormat: Kan ikke endres
M713 konvertertTilFormat: Kan ikke endres
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-konvertering/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/konvertering/
REST_REL self