Riksarkivet Betaversjon

definerer alle brukere som har eller har hatt interaksjon med arkivkjernen. Fungerer som brukerregister til valg av saksbehandler i kjernen og bevarer alle brukere for ettertiden. Opprettes nye av kjernen når pålogget bruker ikke finnes fra før.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en nummerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 systemID SystemID 0..1
brukerNavn Definisjon: Navn på bruker av en Noark 5-løsning Kilde: Registreres manuelt av administrator Kommentar: Navn på bruker vil registreres mange steder i arkivstrukturen, f.eks. som saksansvarlig eller saksbehandler, og ved forskjellige typer logging. Brukeradministrasjon inngår ikke i arkivstrukturen M580 brukerNavn string 1..1
opprettetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble opprettet/registrert Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten Kommentarer: (ingen) M600 opprettetDato datetime 1..1
opprettetAv Definisjon: Navn på person som opprettet/registrerte arkivenheten Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten Kommentarer: (ingen) M601 opprettetAv string 0..1
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes Kommentarer: (ingen) M602 avsluttetDato datetime 0..1
kortnavn string 0..1
virksomhetsspesifikkeMetadata any 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
string 1..1
datetime 1..1
string 0..1
datetime 0..1
string 0..1
any 0..1
Name Type English Description
systemID SystemID
brukerNavn string
opprettetDato datetime
opprettetAv string
avsluttetDato datetime
kortnavn string
virksomhetsspesifikkeMetadata any

Vis Bruker i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
string 1 ..1
datetime 1 ..1
string 0 ..1
datetime 0 ..1
string 0 ..1
any 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon bruker Bruker 0..* enhet AdministrativEnhet 0..*
arv subtype Bruker supertype Resource
Navn Beskrivelse
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M600 opprettetDato: Skal ikke kunne endres
M601 opprettetAv: Skal ikke kunne endres
M602a avsluttetDato: Skal ikke kunne endres
M602b avsluttetDato: Obligatorisk dersom arkivdelen er avsluttet.
Ny - navn skal ikke endres. Hvis person får nytt navn så opprettes ny bruker med ny systemid
Navn Innhold
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/bruker/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/ny-bruker/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/administrativenhet/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/ny-administrativenhet/