Riksarkivet Betaversjon

En arkivenhet (se NOARK 5 v3.1 krav 5.1.2 og 5.1.3) skal kunne identifiseres entydig innenfor det arkivskapende organet. I et arkivuttrekk skal denne identifikasjonen hete systemID, og være entydig på tvers av alle uttrekk som organet produserer, dermed også på tvers av alle systemer organet benytter. Også arkivenheter som dupliseres i et arkivuttrekk, skal identifiseres entydig, slik at identiske arkivenheter har ulik systemID.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID M001 Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså <i>systemID</i> være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en nummerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Registreres automatisk av systemet Skal ikke kunne endres Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal <i>systemID</i> være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. SystemID 0..1
oppdatertDato datetime 0..1
opprettetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble opprettet/registrert Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten Kommentarer: (ingen) M600 datetime 0..1
opprettetAv Definisjon: Navn på person som opprettet/registrerte arkivenheten Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten Kommentarer: (ingen) M601 string 0..1
oppdatertAv Definisjon: Navn på person som oppdaterte arkivenheten Kilde: Registreres automatisk av systemet ved oppdatering av enheten string 0..1
referanseOppdatertAv Definisjon: SystemID på person som oppdaterte arkivenheten Kilde: Registreres automatisk av systemet ved oppdatering av enheten SystemID 0..1
referanseOpprettetAv Definisjon: SystemID på person som opprettet/registrerte arkivenheten Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten SystemID 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
datetime 0..1
datetime 0..1
string 0..1
string 0..1
SystemID 0..1
SystemID 0..1
Name Type English Description
systemID SystemID
oppdatertDato datetime
opprettetDato datetime
opprettetAv string
oppdatertAv string
referanseOppdatertAv SystemID
referanseOpprettetAv SystemID

Vis Arkivenhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
datetime 0 ..1
datetime 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
SystemID 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon logg Hendelseslogg 0..* Arkivenhet 0..1
arv subtype Arkivdel supertype Arkivenhet
arv subtype Dokumentbeskrivelse supertype Arkivenhet
arv subtype Arkivskaper supertype Arkivenhet
arv subtype Dokumentlink supertype Arkivenhet
arv subtype Dokumentobjekt supertype Arkivenhet
arv subtype Registrering supertype Arkivenhet
arv subtype Arkiv supertype Arkivenhet
arv subtype Mappe supertype Arkivenhet
arv subtype Klassifikasjonssystem supertype Arkivenhet
arv subtype Arkivenhet supertype Resource
arv subtype Klasse supertype Arkivenhet
Navn Beskrivelse
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M600 opprettetDato: Skal ikke kunne endres
M601 opprettetAv: Skal ikke kunne endres
Ny - Etter registrering skal systemID være utfylt
Navn Innhold
NEW 5.4.0
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/logg/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/administrativenhet/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/bruker/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-hendelseslogg/