Riksarkivet Betaversjon

En eller flere merknader skal kunne knyttes til en mappe, basisregistrering eller en dokumentbeskrivelse. Merknader skal brukes for å dokumentere spesielle forhold rundt saksbehandlingen og arkivering av dokumenter, og denne informasjonen skal tas med i arkivuttrekket.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en nummerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 SystemID 0..1
merknadstekst Definisjon: Merknad fra saksbehandler, leder eller arkivpersonale. Kilde: Registreres manuelt Kommentarer: Merknaden bør gjelde selve saksbehandlingen eller forhold arkiveringen av dokumentene som tilhører arkivenheten. M310 string 1..1
merknadstype Definisjon: Navn på type merknad M084 Merknadstype 0..1
merknadsdato Definisjon: Dato og klokkeslett når merknaden ble registrert Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: (ingen) M611 datetime 1..1
merknadRegistrertAv Definisjon: Navn på person som har registrert merknaden Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: (ingen) M612 string 0..1
referanseMerknadRegistrertAv SystemID 0..1
skjermetMerknad boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
string 1..1
Merknadstype 0..1
datetime 1..1
string 0..1
SystemID 0..1
boolean 1..1
Name Type English Description
systemID SystemID
merknadstekst string
merknadstype Merknadstype
merknadsdato datetime
merknadRegistrertAv string
referanseMerknadRegistrertAv SystemID
skjermetMerknad boolean

Vis Merknad i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
string 1 ..1
Merknadstype 0 ..1
datetime 1 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon merknad Merknad 0..* Dokumentbeskrivelse
assosiasjon merknad Merknad 0..* Mappe
assosiasjon merknad Merknad 0..* Registrering
arv subtype Merknad supertype Resource
Navn Beskrivelse
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M611 merknadsdato: Kan ikke endres
M612 merknadRegistrertAv: Kan ikke endres
Navn Innhold
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/merknadstype/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/merknad/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-merknad/