Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en nummerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 systemID SystemID 0..1
administrativEnhetNavn Definisjon: Navn på administrativ enhet Kilde: Registreres manuelt av administrator Kommentar: Navn på administrativ enhet vil registreres flere steder i arkivstrukturen, f.eks. sammen med saksansvarlig eller saksbehandler på saksmappe eller journalpost. Administrasjonsstrukturen inngår ikke i arkivstrukturen. M583 administrativEnhetNavn string 1..1
kortnavn string 0..1
opprettetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble opprettet/registrert Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten Kommentarer: (ingen) M600 opprettetDato datetime 1..1
opprettetAv Definisjon: Navn på person som opprettet/registrerte arkivenheten Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten Kommentarer: (ingen) M601 opprettetAv string 0..1
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes Kommentarer: (ingen) M602 avsluttetDato datetime 0..1
administrativEnhetsstatus Definisjon: Status til den administrative enheten Kilde: Registreres manuelt av administrator Kommentar: Ingen obligatoriske verdier. Aktuelle verdier kan være: - "Aktiv enhet" - "Passiv enhet" Administrasjonsstrukturen inngår ikke i arkivstrukturen M584 administrativEnhetsstatus string 1..1
referanseOverordnetEnhet Definisjon: Referanse til enhet som er direkte overordnet denne enheten Kilde: Registreres manuelt av administrator Kommentar: (ingen) NB 20150527: attributtnavnet endret fra overordnetEnhet til referanseOverordnetEnhet for å samsvare med M585 M585 referanseOverordnetEnhet SystemID 0..1
virksomhetsspesifikkeMetadata Definisjon: Et overordnet metadataelement som kan inneholde egendefinerte metadata. Disse metadataene må da være spesifisert i et eller flere XML-skjema. Kilde: (ingen) Kommentar: (ingen) M711 virksomhetsspesifikkeMetadata any 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
string 1..1
string 0..1
datetime 1..1
string 0..1
datetime 0..1
string 1..1
SystemID 0..1
any 0..1
Name Type English Description
systemID SystemID
administrativEnhetNavn string
kortnavn string
opprettetDato datetime
opprettetAv string
avsluttetDato datetime
administrativEnhetsstatus string
referanseOverordnetEnhet SystemID
virksomhetsspesifikkeMetadata any

Vis AdministrativEnhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
string 1 ..1
string 0 ..1
datetime 1 ..1
string 0 ..1
datetime 0 ..1
string 1 ..1
SystemID 0 ..1
any 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon bruker Bruker 0..* enhet AdministrativEnhet 0..*
arv subtype AdministrativEnhet supertype Resource
Navn Beskrivelse
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M600 opprettetDato: Skal ikke kunne endres
M601 opprettetAv: Skal ikke kunne endres
M602a avsluttetDato: Skal ikke kunne endres.
M602b avsluttetDato: Obligatorisk dersom arkivdelen er avsluttet.
Ny - navn skal ikke endres. Hvis enhet får nytt navn så opprettes ny enhet med ny systemid. Den gamle kan da settes avsluttet dato på.
Navn Innhold
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/administrativenhet/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/ny-administrativenhet/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/bruker/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/ny-bruker/