Riksarkivet Betaversjon

I denne versjonen av Noark 5 er det i tillegg til Mappe definert en spesialisering kalt Saksmappe, som tilsvarer en ”sak” i Noark-4. Saksmappen skal inneholde metadata fra Mappe i tillegg til egne metadata. En saksmappe er bakoverkompatibel med en sak i Noark-4, men har en del nye metadata. . For sakarkiver er det obligatorisk å bruke en saksmappe.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
saksaar Definisjon: Inngår i M003 mappeID. Viser året saksmappen ble opprettet. Kilde: Registreres automatisk når saksmappen opprettes Kommentar: Se kommentar under M012 sakssekvensnummer M011 saksaar integer 0..1
sakssekvensnummer Definisjon: Inngår i M003 mappeID. Viser rekkefølgen når saksmappen ble opprettet innenfor året. Kilde: Registreres automatisk når saksmappen opprettes Kommentar: Kombinasjonen saksår og sakssekvensnummer er ikke obligatorisk, men anbefales brukt i sakarkiver. M012 sakssekvensnummer integer 0..1
saksdato Definisjon: Datoen saken er opprettet Kilde: Settes automatisk til samme dato som M600 opprettetDato Kommentar: (ingen) M100 saksdato date 1..1
administrativEnhet Definisjon: Navn på avdeling, kontor eller annen administrativ enhet som har ansvaret for saksbehandlingen. Kilde: Registreres automatisk f.eks. på grunnlag av innlogget bruker, kan overstyres Kommentar: Merk at på journalpostnivå grupperes administrativEnhet sammen med M307 saksbehandler inn i korrespondansepart. Dette muliggjør individuell behandling når det er flere mottakere, noe som er særlig aktuelt ved organinterne dokumenter som skal følges opp. M305 administrativEnhet string 0..1
referanseAdministrativEnhet SystemID 0..1
saksansvarlig Definisjon: Navn på person som er saksansvarlig Kilde: Registreres automatisk på grunnlag av innlogget bruker eller annen saksbehandlingsfunksjonalitet (f.eks. saksfordeling), kan overstyres manuelt Kommentar: (ingen) M306 saksansvarlig string 1..1
referanseSaksansvarlig SystemID 0..1
journalenhet Definisjon: Navn på enhet som har det arkivmessige ansvaret for kvalitetssikring av arkivdanningen, og eventuelt registrering (journalføring) og arkivering av fysiske dokumenter Kilde: Registreres automatisk på grunnlag av innlogget bruker, kan overstyres manuelt Kommentar: (ingen) M308 journalenhet string 0..1
saksstatus Definisjon: Status til saksmappen, dvs. hvor langt saksbehandlingen har kommet. Kilde: Registreres automatisk gjennom forskjellig saksbehandlings-funksjonalitet, eller overstyres manuelt. Kommentar: Saksmapper som avleveres skal ha status "Avsluttet" eller "Utgår". M052 saksstatus Saksstatus 1..1
utlaantDato Definisjon: Dato når en fysisk saksmappe eller journalpost ble utlånt Kilde: Registreres manuelt ved utlån Kommentar: Det er ikke spesifisert noen dato for tilbakelevering. Tilbakelevering kan markeres ved at M106 utlaantDato slettes. Det er ingen krav om obligatorisk logging av utlån av fysiske dokumenter. M106 utlaantDato date 0..1
utlaantTil Definisjon: Navnet på person som har lånt en fysisk saksmappe Kilde: Registreres manuelt ved utlån Kommentar: (ingen) M309 utlaantTil string 0..1
referanseUtlaantTil SystemID 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
integer 0..1
integer 0..1
date 1..1
string 0..1
SystemID 0..1
string 1..1
SystemID 0..1
string 0..1
Saksstatus 1..1
date 0..1
string 0..1
SystemID 0..1
Name Type English Description
saksaar integer
sakssekvensnummer integer
saksdato date
administrativEnhet string
referanseAdministrativEnhet SystemID
saksansvarlig string
referanseSaksansvarlig SystemID
journalenhet string
saksstatus Saksstatus
utlaantDato date
utlaantTil string
referanseUtlaantTil SystemID

Vis Saksmappe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
integer 0 ..1
integer 0 ..1
date 1 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
string 1 ..1
SystemID 0 ..1
string 0 ..1
Saksstatus 1 ..1
date 0 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Saksmappe sekundærklassifikasjon Klasse 0..*
assosiasjon Saksmappe sekundærklassifikasjon Klasse 0..*
assosiasjon sak Saksmappe 0..* presedens Presedens 0..*
arv subtype Saksmappe supertype Mappe
arv subtype Saksmappe supertype Mappe
Navn Beskrivelse
5.4.10 En Saksmappe skal kunne ha registrert ingen, en eller flere Sekundærklassering og en Sekundærklassering tilhører kun en Saksmappe og kun en Klasse.
5.4.11 En Saksmappe bør kunne ha registrert ingen eller en Journalenhet og en Journalenhet kan inngå i ingen, en eller flere Saksmapper.
5.4.12 En Saksmappe skal kunne ha registrert ingen eller en Administrativ enhet og en Administrativ enhet kan inngå i ingen, en eller flere Saksmapper.
5.4.13 En Saksmappe skal kunne inneha ingen, en eller flere Saksparter og en Sakspart skal alltid tilhøre en Saksmappe.
5.4.9 En Saksmappe skal kunne identifiseres entydig innenfor arkivet. /* Det anbefales at denne identifikasjonen er en kombinasjon av saksår og et forløpende sekvensnummer for saksmappene innenfor året. */
6.1.11 Det skal ikke være mulig å avslutte en Saksmappe uten at alle dokumenter på registreringene i mappen er lagret i arkivformat
6.1.12 Det skal ikke være mulig å avslutte en Saksmappe uten at alle restanser på Registreringer er avskrevet
6.1.13 Når statusen til en Saksmappe settes til avsluttet, skal det på mappenivå ikke være mulig å endre metadataene: saksdato, administrativEnhet , saksansvarlig
6.1.14 Når statusen til en Saksmappe settes til avsluttet, bør det på Saksmappe fortsatt være mulig å endre de øvrige metadataene. Endringer skal logges
6.1.15 En avsluttet Saksmappe bør kunne åpnes igjen av autoriserte roller og personer. Det skal være mulig å parameterstyre hvem som er autorisert for å åpne en mappe. Åpning av mappe skal logges.
6.1.18 Det skal ikke være mulig å slette en Saksmappe som inneholder eller har inneholdt Journalposter med status ekspedert, journalført eller arkivert
6.1.3 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å sette Status på en Saksmappe.
6.1.4 Følgende statusverdier er obligatorisk for Saksmappe: Under behandling, Avsluttet, Utgår
6.1.5 Følgende statusverdier er anbefalt for Saksmappe: Opprettet av saksbehandler, Avsluttet av saksbehandler, Unntatt prosesstyring
6.1.6 Når status på Saksmappe settes til Avsluttet, skal avsluttetDato settes automatisk.
6.1.7 Det skal ikke være mulig å avslutte en Saksmappe uten at det er angitt en primær klassifikasjon (Klasse).
6.1.8 Det skal ikke være mulig å avslutte en Saksmappe som inneholder Registreringer som ikke er avsluttet
6.2.1 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å ajourholde utlån av en Saksmappe.
M011 saksår: Skal ikke kunne endres
M012 sakssekvensnummer: Skal ikke kunne endres
M100 saksdato: Skal kunne endres manuelt inntil saksmappen avsluttes
M106 utlåntDato: Utlån skal også kunne registreres etter at en saksmappe er avsluttet, eller etter at dokumentene i en journalpost ble arkivert.
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/saksparter/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-presedens/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/presedens/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/saksstatus/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/saksmappe/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/sekundaerklassifikasjon/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-saksmappe/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-klasse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-sakspart/