datatype

Riksarkivet Betaversjon

Skjerming benyttes til å skjerme registrerte opplysninger eller enkeltdokumenter. Skjermingen trer i kraft når en tilgangskode påføres den enkelte mappe, registrering eller det enkelte dokument. (Se NOARK 5 v3.1 eget kapittel: 6.6.1 Skjerming)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tilgangsrestriksjon Definisjon: Angivelse av at dokumentene som tilhører arkivenheten ikke er offentlig tilgjengelig i henhold til offentlighetsloven eller av en annen grunn Kilde: Registreres manuelt ved valg fra liste, kan også registres automatisk Kommentarer: (ingen) M500 Tilgangsrestriksjon 1..1
skjermingshjemmel Definisjon: Henvisning til hjemmel (paragraf) i offentlighetsloven, sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen Kilde: Registreres automatisk på grunnlag av valgt tilgangskode, kan overstyres manuelt Kommentarer: (ingen) M501 string 1..1
skjermingMetadata Definisjon: Angivelse av hvilke metadataelementer som skal skjermes. Kilde: Registreres manuelt ved valg fra liste eller annen funksjonalitet, kan også registreres automatisk Kommentarer: Skjerming av klasseID (arkivnøkkel, arkivkode) er f.eks. aktuelt når identifikasjonen er et fødselsnummer. Dersom utvalgte ord fra tittel skjermes, er metadataelementet M025 offentligTittel obligatorisk. Skjerming av navn på part i sak angis for saksmappe, skjerming av navn på avsender og mottaker angis for journalpost, skjerming av merknader angis for saksmappe og journalpost. Ved midlertidig skjerming skal alle metadata ovenfor skjermes, må bare brukes inntil skjermingsbehovet er vurdert. M502 SkjermingMetadata 0..*
skjermingsvarighet Definisjon: Antall år skjermingen skal opprettholdes. Kilde: Registreres automatisk knyttet til valg av tilgangskode, kan registreres manuelt. Kommentarer: Tidspunktet for når skjermingsvarigheten starter å løpe, vil vanligvis være når journalposten ble registrert, men det skal være mulig med andre regler. M504 integer 0..1
skjermingOpphoererDato Definisjon: Datoen skjermingen skal oppheves. Kilde: Datoen beregnes automatisk på grunnlag av M504 skjermingsvarighet Kommentarer: (ingen) M505 date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Tilgangsrestriksjon 1..1
string 1..1
SkjermingMetadata 0..*
integer 0..1
date 0..1
Name Type English Description
tilgangsrestriksjon Tilgangsrestriksjon
skjermingshjemmel string
skjermingMetadata SkjermingMetadata
skjermingsvarighet integer
skjermingOpphoererDato date

Vis Skjerming i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Tilgangsrestriksjon 1 ..1
string 1 ..1
SkjermingMetadata 0 ..*
integer 0 ..1
date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Skjerming supertype Resource