Riksarkivet Betaversjon

Med presedens menes en (retts)avgjørelse som siden kan tjene som rettesnor i lignende tilfeller eller saker. En presedens kan også være en sak som er regeldannende for behandling av tilsvarende saker. Det er som oftest snakk om et forvaltningsmessig vedtak, dvs. et enkeltvedtak fattet i henhold til det aktuelle organets forvaltningsområde, som inneholder en rettsoppfatning som senere blir lagt til grunn i andre lignende tilfeller. Prinsippavgjørelser knyttet til ulike saksområder skal derfor kunne etableres på en hensiktsmessig måte og være tilgjengelig for saksbehandlere. Man snakker vanligvis om presedenssaker, men det er vanligvis ett eller noen få av dokumentene i saken som danner presedens. Foruten å registrere hele saken, må derfor det eller de dokumentene som inneholder presedensavgjørelser kunne identifiseres. Hvis opplysninger om presedens er registrert, er presedens obligatorisk for avlevering.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en nummerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 systemID SystemID 0..1
presedensDato Definisjon: Datoen på presedensen Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av presedens, men bør også kunne hentes automatisk fra M103 dokumentetsDato på journalposten presedensen opprettes på. Kommentar: (ingen) M111 presedensDato date 0..1
opprettetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble opprettet/registrert Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten Kommentarer: (ingen) M600 opprettetDato datetime 0..1
opprettetAv Definisjon: Navn på person som opprettet/registrerte arkivenheten Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten Kommentarer: (ingen) M601 opprettetAv string 0..1
referanseOpprettetAv SystemID 0..1
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. M020 tittel string 1..1
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten Kilde: Registreres manuelt Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt) M021 beskrivelse string 0..1
presedensHjemmel Definisjon: Lovparagrafen som saken eller journalposten danner presedens for Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av presedens Kommentar: (ingen) M311 presedensHjemmel string 0..1
rettskildefaktor Definisjon: En argumentkilde som brukes til å løse rettslige problemer. En retts-anvender som skal ta stilling til et juridisk spørsmål, vil ta utgangspunkt i en rettskildefaktor. Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av presedens Kommentar: En rettskildefaktor kan være en lov- eller forskriftstekst, lovforarbeider, domstolspraksis, andre myndigheters praksis, privates praksis (kontraktspraksis), rettsoppfatninger, reelle hensyn, folkerett, EU-/ EØS-rett mv. M312 rettskildefaktor string 1..1
presedensGodkjentDato Definisjon:Dato og klokkeslett for når presedensen er godkjent Kilde: Registreres automatisk dersom det finnes funksjonalitet for å godkjenne presedenser Kommentar: (ingen) M628 presedensGodkjentDato datetime 0..1
presedensGodkjentAv Definisjon: Navn på person som har godkjent presedensen Kilde: Registreres automatisk dersom det finnes funksjonalitet for å godkjenne presedenser Kommentar: (ingen) M629 presedensGodkjentAv string 0..1
referansePresedensGodkjentAv SystemID 0..1
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes Kommentarer: (ingen) M602 avsluttetDato datetime 0..1
avsluttetAv Definisjon: Navn på person som avsluttet/lukket arkivenheten Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten Kommentarer: (ingen) M603 avsluttetAv string 0..1
referanseAvsluttetAv SystemID 0..1
presedensStatus Definisjon: Informasjon om presedensen er gjeldende eller foreldet Kilde: Registreres manuelt ved foreldelse Kommentar: (ingen) M056 presedensstatus Presedensstatus 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
date 0..1
datetime 0..1
string 0..1
SystemID 0..1
string 1..1
string 0..1
string 0..1
string 1..1
datetime 0..1
string 0..1
SystemID 0..1
datetime 0..1
string 0..1
SystemID 0..1
Presedensstatus 0..1
Name Type English Description
systemID SystemID
presedensDato date
opprettetDato datetime
opprettetAv string
referanseOpprettetAv SystemID
tittel string
beskrivelse string
presedensHjemmel string
rettskildefaktor string
presedensGodkjentDato datetime
presedensGodkjentAv string
referansePresedensGodkjentAv SystemID
avsluttetDato datetime
avsluttetAv string
referanseAvsluttetAv SystemID
presedensStatus Presedensstatus

Vis Presedens i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
date 0 ..1
datetime 0 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
string 1 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 1 ..1
datetime 0 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
datetime 0 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
Presedensstatus 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon sak Saksmappe 0..* presedens Presedens 0..*
assosiasjon journalpost Journalpost 0..* presedens Presedens 0..*
arv subtype Presedens supertype Resource
Navn Beskrivelse
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M020 tittel: Skal normalt ikke kunne endres etter at enheten er lukket, eller dokumentene arkivert
M600 opprettetDato: Skal ikke kunne endres
M601 opprettetAv: Skal ikke kunne endres
M602 avsluttetDato: Skal ikke kunne endres. Obligatorisk dersom arkivdelen er avsluttet.
M603 avsluttetAv: Skal ikke kunne endres. Obligatorisk dersom arkivenheten er avsluttet.
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/journalpost/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/presedensstatus/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-presedens/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-saksmappe/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/presedens/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/saksmappe/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-journalpost/