Riksarkivet Betaversjon

En Journalpost av typene ”inngående dokument” eller ”organinternt dokument for oppfølging” står i restanse inntil de er markert som ferdigbehandlet, eller avskrives. Dette kapitlet angir krav til avskrivning. Metadata for avskrivning skal kunne grupperes inn i metadata for journalpost. Avskrivning er obligatorisk for inngående dokumenter og organinterne dokumenter som skal følges opp, og kan forekomme en eller flere ganger i en journalpost.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en nummerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 SystemID 0..1
avskrivningsdato Definisjon: Dato et dokument ble avskrevet Kilde: Registreres automatisk nå avskrivning foretas Kommentar: (ingen) M617 date 0..1
avskrevetAv Definisjon: Navn på person som har foretatt avskrivning Kilde: Registreres automatisk nå avskrivning foretas Kommentar: (ingen) M618 string 1..1
referanseAvskrevetAv SystemID 1..1
avskrivningsmaate Definisjon: Måten en journalpost har blitt avskrevet på Kilde: Registreres automatisk når konvertering utføres. Kommentar: (ingen) M619 avskrivningsmaate Avskrivningsmåte 1..1
referanseAvskrivesAvJournalpost Definisjon: Referanse til en eller flere journalposter som avskriver denne journalposten Kilde: Registreres manuelt eller automatisk ved avskrivning Kommentar: (ingen) M215 SystemID 0..1
referanseAvskrivesAvKorrespondansepart angir referanse til hvilken korrespondansepart som har avskrevet journalposten SystemID 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
date 0..1
string 1..1
SystemID 1..1
Avskrivningsmåte 1..1
SystemID 0..1
SystemID 0..1
Name Type English Description
systemID SystemID
avskrivningsdato date
avskrevetAv string
referanseAvskrevetAv SystemID
avskrivningsmaate Avskrivningsmåte
referanseAvskrivesAvJournalpost SystemID
referanseAvskrivesAvKorrespondansepart SystemID

Vis Avskrivning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
date 0 ..1
string 1 ..1
SystemID 1 ..1
Avskrivningsmåte 1 ..1
SystemID 0 ..1
SystemID 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Journalpost avskrivning Avskrivning 0..*
arv subtype Avskrivning supertype Resource
Navn Beskrivelse
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M617 avskrivningsdato: Kan ikke endres
M618 avskrevetAv: Kan ikke endres
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-avskrivning/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/avskrivningsmaate/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/avskrivning/