Riksarkivet Utelatt fra tjenestegrensesnitt

De enkelte dokumentene som produseres i tilknytning til møtet skal gis metadata i form av en Møteregistrering, som er en utvidelse av en Basisregistrering.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
møteregistreringstype Definisjon: Navn på type møteregistrering Kilde: (ingen) Kommentar: (ingen) M085 moeteregistreringstype Møteregistreringstype 1..1
møtesakstype Definisjon: Navn på type møtesak Kilde: (ingen) Kommentar: (ingen) M088 moetesakstype Møtesakstype 1..1
møteregistreringsstatus Definisjon: Status til møteregistreringen Kilde: (ingen) Kommentar: Valgfrie verdier, eksempler: - "Ferdig behandlet av utvalget" - "Utsatt til nytt møte i samme utvalg" - "Sendt tilbake til foregående utvalg" M055 moeteregistreringsstatus Møteregistreringsstatus 0..1
administrativEnhet Definisjon: Navn på avdeling, kontor eller annen administrativ enhet som har ansvaret for saksbehandlingen. Kilde: Registreres automatisk f.eks. på grunnlag av innlogget bruker, kan overstyres Kommentar: Merk at på journalpostnivå grupperes administrativEnhet sammen med M307 saksbehandler inn i korrespondansepart. Dette muliggjør individuell behandling når det er flere mottakere, noe som er særlig aktuelt ved organinterne dokumenter som skal følges opp. M305 administrativEnhet string 1..1
referanseAdministrativEnhet (burde vel også hatt en forklaring??) SystemID 0..1
saksbehandler Definisjon: Navn på person som er saksbehandler Kilde: Registreres automatisk på grunnlag av innlogget bruker eller annen saksbehandlingsfunksjonalitet (f.eks. saksfordeling), kan overstyres manuelt. Kommentar: Merk at saksbehandler grupperes inn i korrespondansepart på journalpostnivå. Se kommentar til M305 administrativEnhet. M307 saksbehandler string 1..1
referanseSaksbehandler (burde vel også hatt en forklaring??) SystemID 0..1
referanseTilMøteregistrering (burde vel også hatt en forklaring??) SystemID 0..1
referanseFraMøteregistrering (burde vel også hatt en forklaring??) SystemID 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Møteregistreringstype 1..1
Møtesakstype 1..1
Møteregistreringsstatus 0..1
string 1..1
SystemID 0..1
string 1..1
SystemID 0..1
SystemID 0..1
SystemID 0..1
Name Type English Description
møteregistreringstype Møteregistreringstype
møtesakstype Møtesakstype
møteregistreringsstatus Møteregistreringsstatus
administrativEnhet string
referanseAdministrativEnhet SystemID
saksbehandler string
referanseSaksbehandler SystemID
referanseTilMøteregistrering SystemID
referanseFraMøteregistrering SystemID

Vis Møteregistrering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Møteregistreringstype 1 ..1
Møtesakstype 1 ..1
Møteregistreringsstatus 0 ..1
string 1 ..1
SystemID 0 ..1
string 1 ..1
SystemID 0 ..1
SystemID 0 ..1
SystemID 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Møteregistrering supertype Registrering
arv subtype Møteregistrering supertype Registrering
Navn Innhold
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/moeteogutvalgsbehandling/moeteregistrering/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/moeteogutvalgsbehandling/ny-moeteregistrering/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/moeteregistreringstype/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/moetesakstype/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/moeteregistreringsstatus/