datatype

Riksarkivet Betaversjon

Skjerming benyttes til å skjerme registrerte opplysninger eller enkeltdokumenter. Skjermingen trer i kraft når en tilgangskode påføres den enkelte mappe, registrering eller det enkelte dokument. (Se NOARK 5 v3.1 eget kapittel: 6.6.1 Skjerming)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tilgangsrestriksjon Definisjon: Angivelse av at dokumentene som tilhører arkivenheten ikke er offentlig tilgjengelig i henhold til offentlighetsloven eller av en annen grunn Kilde: Registreres manuelt ved valg fra liste, kan også registres automatisk Kommentarer: (ingen) M500 Tilgangsrestriksjon 1..1
skjermingshjemmel Definisjon: Henvisning til hjemmel (paragraf) i offentlighetsloven, sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen Kilde: Registreres automatisk på grunnlag av valgt tilgangskode, kan overstyres manuelt Kommentarer: (ingen) M501 string 1..1
skjermingDokument Definisjon: Angivelse av at hele dokumentet eller deler av det må skjermes. Kilde: Registreres manuelt ved valg fra liste eller annen funksjonalitet, kan også registreres automatisk Kommentarer: Dersom deler av dokumentet skal skjermes, må dokumentet også finnes i en variant. Her må all informasjon som skal skjermes, være "sladdet". M503 SkjermingDokument 1..1
skjermingsvarighet Definisjon: Antall år skjermingen skal opprettholdes. Kilde: Registreres automatisk knyttet til valg av tilgangskode, kan registreres manuelt. Kommentarer: Tidspunktet for når skjermingsvarigheten starter å løpe, vil vanligvis være når journalposten ble registrert, men det skal være mulig med andre regler. M504 integer 0..1
skjermingOpphoererDato Definisjon: Datoen skjermingen skal oppheves. Kilde: Datoen beregnes automatisk på grunnlag av M504 skjermingsvarighet Kommentarer: (ingen) M505 date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Tilgangsrestriksjon 1..1
string 1..1
SkjermingDokument 1..1
integer 0..1
date 0..1
Name Type English Description
tilgangsrestriksjon Tilgangsrestriksjon
skjermingshjemmel string
skjermingDokument SkjermingDokument
skjermingsvarighet integer
skjermingOpphoererDato date

Vis Dokumentskjerming i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Tilgangsrestriksjon 1 ..1
string 1 ..1
SkjermingDokument 1 ..1
integer 0 ..1
date 0 ..1
Navn Innhold
NEW 5.4.0.1