Riksarkivet Betaversjon

Et dokument som er under produksjon, skal kunne sendes fram og tilbake i linjen det nødvendige antall ganger. Saksbehandler og lederne i linjen skal kunne se hvor dokumentet befinner seg til enhver tid. Det skal være mulig å definere funksjoner for at dokumentet låses for endringer når det (videre)sendes, eller at det automatisk opprettes en ny versjon ved hver (videre)forsendelse. All funksjonalitet for korrektur og merknader i tilknyttet tekstbehandlingssystem skal kunne brukes på et dokument som er under produksjon.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en nummerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 SystemID 0..1
flytTil Definisjon: Person som har mottatt for godkjennelse et dokument som har vært sendt på flyt Kilde: Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt Kommentar: (ingen) M660 flytTil string 1..1
referanseFlytTil SystemID 0..1
flytFra Definisjon: Person som har sendt et dokument på flyt Kilde: Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt Kommentar: (ingen) M665 flytFra string 1..1
referanseFlytFra SystemID 0..1
flytMottattDato Definisjon: Dato og klokkeslett et dokument på flyt ble mottatt Kilde: Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt Kommentar: (ingen) M661 flytMottattDato datetime 1..1
flytSendtDato Definisjon: Dato og klokkeslett et dokument på flyt ble sendt videre Kilde: Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt Kommentar: (ingen) M662 flytSendtDato datetime 1..1
flytStatus Definisjon: Godkjennelse/ikke godkjennelse av dokumentet som er sendt på flyt Kilde: Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt Kommentar: (ingen) M663 flytStatus FlytStatus 1..1
flytMerknad Definisjon: Merknad eller kommentar til et dokument som er sendt på flyt Kilde: Registreres manuelt Kommentar: (ingen) M664 flytMerknad string 0..1
prosessStatus Nytt metadatafelt ProsessStatus 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
string 1..1
SystemID 0..1
string 1..1
SystemID 0..1
datetime 1..1
datetime 1..1
FlytStatus 1..1
string 0..1
ProsessStatus 0..1
Name Type English Description
systemID SystemID
flytTil string
referanseFlytTil SystemID
flytFra string
referanseFlytFra SystemID
flytMottattDato datetime
flytSendtDato datetime
flytStatus FlytStatus
flytMerknad string
prosessStatus ProsessStatus

Vis Dokumentflyt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
string 1 ..1
SystemID 0 ..1
string 1 ..1
SystemID 0 ..1
datetime 1 ..1
datetime 1 ..1
FlytStatus 1 ..1
string 0 ..1
ProsessStatus 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Arkivnotat dokumentflyt Dokumentflyt 0..*
assosiasjon Journalpost dokumentflyt Dokumentflyt 0..*
arv subtype Dokumentflyt supertype Resource
Navn Beskrivelse
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M660 flytTil: Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres
M661 flytMottattDato: Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres.
M662 flytSendtDato: Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres.
M665 flytFra: Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres.
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/flytstatus/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/dokumentflyt/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-dokumentflyt/