datatype

Riksarkivet Betaversjon

Kassasjon vil si at elektroniske dokumenter fjernes fra arkivstrukturen. Dersom dokumentet ikke er tilknyttet andre registreringer, innebærer en kassasjon også at dokumentet slettes helt fra Noark 5-løsningen. Kassasjon av fysiske dokumenter vil si at de plukkes ut fra stedet de oppbevares, og makuleres eller destrueres på en betryggende måte. Inneholder vedtak om kassasjon. Kassasjonsvedtak bestemmer hvilket arkivmateriale som skal fjernes fra arkivet og tilintetgjøres. (Se NOARK 5 v3.1 eget kapittel: 5.10 Bevaring og kassasjon) Metadata for bevaring og kassasjon skal grupperes inn i metadata for arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. Funksjonalitet for kassasjon er obligatorisk i alle Noark 5-løsninger, men det kan gis dispensasjon til fagsystemløsninger hvor kassasjon er uaktuelt. Overordnede kassasjonsbestemmelser kan settes på arkiv- og klassenivå, og skal da arves nedover i arkivstrukturen til mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. Verdiene som arves skal kunne overstyres. Ved deponering/avlevering er det bare kassasjonsvedtak som innebærer kassasjon som skal være med. Det skal altså ikke knyttes opplysninger om kassasjon til arkivenheter hvor alle tilordnede dokumenter skal bevares. Kassasjon kan altså være knyttet en gang til arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kassasjonsvedtak Definisjon:Handling som skal utføres ved bevaringstidens slutt. Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av arkivdel eller klasse. Arves til underliggende enheter, men kan endres manuelt. Kommentarer: (ingen) M450 Kassasjonsvedtak 1..1
kassasjonshjemmel Definisjon: Angivelse av hjemmel for kassasjon Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av arkivdel eller klasse. Arves til underliggende enheter, men kan endres manuelt Kommentarer: Hjemmel kan f.eks. være Riksarkivarens bevarings- og kassasjons-vedtak. M453 string 0..1
bevaringstid Definisjon: Antall år dokumentene som tilhører denne arkivdelen skal bevares. Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av arkivdel eller klasse. Arves til underliggende enheter, men kan endres manuelt. Kommentarer: Tidspunktet for når bevaringstiden starter å løpe, vil vanligvis være når en mappe avsluttes. Men andre regler kan være aktuelle. M451 integer 1..1
kassasjonsdato Definisjon: Dato for når dokumentene som tilhører denne arkivenheten skal kunne kasseres, eller vurderes for bevaring og kassasjon på ny Kilde: Datoen beregnes automatisk på grunnlag av M451 Bevaringstid, eller registreres manuelt Kommentarer: (ingen) M452 date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kassasjonsvedtak 1..1
string 0..1
integer 1..1
date 0..1
Name Type English Description
kassasjonsvedtak Kassasjonsvedtak
kassasjonshjemmel string
bevaringstid integer
kassasjonsdato date

Vis Kassasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kassasjonsvedtak 1 ..1
string 0 ..1
integer 1 ..1
date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kassasjon supertype Resource