Riksarkivet Betaversjon

Et klassifikasjonssystem er bygd opp av klasser. Ved funksjonsbasert (emnebasert) klassifikasjon vil klassene vanligvis inngå i et hierarki, hvor tre eller fire nivåer er det vanlige. I den konseptuelle modellen er undernivåene kalt underklasser, og fremkommer som en egenrelasjon i Klasse5. ISO 15489 anbefaler at klassene beskriver organets funksjoner og aktiviteter (forretningsprosesser). Øverste nivå vil da typisk beskrive hovedfunksjonene, nivå to kan beskrive underfunksjoner og nivå tre prosessene (dvs. aktiviteter som stadig gjentas). Klassene skal ha en egen identifikasjon som er unik innenfor klassifikasjonssystemet. Dette tilsvarer det som er kalt ordningsverdi eller arkivkode i Noark-4. Identifikasjoner fra overordnede klasser skal arves nedover i hierarkiet, slik at det er lett å si hvilket nivå en befinner seg på6
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
klasseID Definisjon: Entydig identifikasjon av klassen innenfor klassifikasjonssystemet. Andre klassifikasjonssystemer innenfor samme arkivsystem kan imidlertid inneholde en eller flere av de samme identifikasjonene. Identifikasjonen kan være rent nummerisk, men kan også være alfanumerisk og ha et logisk meningsinnhold. Merk at klasseID er identisk med begrepene ordningsverdi og arkivkode i Noark 4. Kilde: Alle klasser i et klassifikasjonssystem opprettes vanligvis når et arkivsystem tas i bruk. Men enkelte løsninger kan tillate at det opprettes nye klasser ved behov (mest aktuelt ved objektbasert klassifikasjon). Kommentarer: Eksempel på klasseID og tittel i tre nivåer fra statens arkivnøkkel (emne-/funksjonsbasert klassifikasjonssystem): 2 Stillinger og personell 2.3 Lønn og pensjon 2.3.6 Arbeidsgiveravgift Ved personbasert klassifikasjonssystem, kan f.eks. fødselsnummer og navn utgjøre klasseID og tittel. M002 string 1..1
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. M020 string 1..1
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten Kilde: Registreres manuelt Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt) M021 string 0..1
noekkelord Definisjon: Nøkkeord eller stikkord som beskriver innholdet i enheten Kilde: Registreres vanligvis ved oppslag fra liste (f.eks. en tesaurus). Kan også registreres automatisk på grunnlag av dokumentinnhold eller integrering med fagsystem. Kommentarer: Nøkkelord kan brukes for å forbedre mulighetene for søking og gjenfinning. Nøkkelord skal ikke erstatte klassifikasjon. M022 string 0..*
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes Kommentarer: (ingen) M602 datetime 0..1
avsluttetAv Definisjon: Navn på person som avsluttet/lukket arkivenheten Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten Kommentarer: (ingen) M603 string 0..1
referanseAvsluttetAv SystemID 0..1
skjerming Skjerming 0..1
kassasjon Kassasjon 0..1
skjermetKlasse klU1 i n4 boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 1..1
string 1..1
string 0..1
string 0..*
datetime 0..1
string 0..1
SystemID 0..1
Skjerming 0..1
Kassasjon 0..1
boolean 0..1
Name Type English Description
klasseID string
tittel string
beskrivelse string
noekkelord string
avsluttetDato datetime
avsluttetAv string
referanseAvsluttetAv SystemID
skjerming Skjerming
kassasjon Kassasjon
skjermetKlasse boolean

Vis Klasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 1 ..1
string 1 ..1
string 0 ..1
string 0 ..*
datetime 0 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
Skjerming 0 ..1
Kassasjon 0 ..1
boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kryssreferanse Kryssreferanse 0..* klasse Klasse 0..1
assosiasjon mappe Mappe 0..* klasse Klasse 0..1
assosiasjon registrering Registrering 0..* klasse Klasse 0..1
assosiasjon klasse Klasse 0..* klassifikasjonssystem Klassifikasjonssystem 0..1
assosiasjon Saksmappe sekundærklassifikasjon Klasse 0..*
assosiasjon underklasse Klasse 0..* Klasse
assosiasjon Saksmappe sekundærklassifikasjon Klasse 0..*
arv subtype Klasse supertype Arkivenhet
Navn Beskrivelse
M002 klasseID: Skal ikke kunne endres
M020 tittel: Skal normalt ikke kunne endres etter at enheten er lukket, eller dokumentene arkivert
M602 avsluttetDato: Obligatorisk dersom arkivdelen er avsluttet.
M602 avsluttetDato: Skal ikke kunne endres
Ny - Etter registrering skal systemID, opprettetAv og opprettetDato være utfylt
Ny - Kan ha enten underklasse eller mappe eller registrering
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-mappe/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/klasse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/mappe/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-klassifikasjonssystem/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/kryssreferanse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-kryssreferanse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/registrering/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/klassifikasjonssystem/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-klasse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/underklasse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-registrering/