Riksarkivet Betaversjon

En registrering inneholder bare de metadata som er nødvendig dersom dokumentet arkiveres uten journalføring. Dette kalles også forenklet registrering.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arkivertDato Definisjon. Dato og klokkeslett når alle dokumentene som er tilknyttet registreringen ble arkivert Kilde: Registreres automatisk ved utførelse av en funksjon som markerer at dokumentene er arkivert. For journalposter kan dette knyttes til endring av journalstatus. Kommentarer: Arkivering innebærer at dokumentene blir "frosset", dvs. sperret for all videre redigering/endring M604 datetime 0..1
registreringsID Definisjon: Entydig identifikasjon av registreringen innenfor arkivet. Andre arkiver innenfor samme system kan inneholde den samme koden. Koden kan være rent nummerisk, men kan også ha en logisk oppbygging. Merk at registreringsID er identisk med saksår og sekvensnummer (oftest bare kalt "saksnummer") i kombinasjon med "dokumentnummer" i Noark 4, se kommentar. Kilde: Registreres automatisk av systemet etter interne regler Kommentarer: Saksnummer og dokumentnummer (f.eks. 2011/3869-8, dvs. dokumentnummer 8 i saksnummer 2011/3869) er ikke lenger obligatorisk identifikasjon i Noark 5, men det anbefales at dette mønsteret fremdeles brukes i sakarkiver. I slike tilfeller skal verdien for "dokumentnummer" kopieres til M015 journalpostnummer i journalposten. M004 string 0..1
arkivertAv Definisjon: Navn på person som arkiverte dokumentet og frøs det for all videre redigering Kilde: Registreres automatisk ved utførelse av en funksjon som markerer at dokumentene er arkivert. For journalposter kan dette knyttes til endring av journalstatus. Kommentarer: (ingen) M605 string 0..1
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. M020 string 1..1
offentligTittel Definisjon: Offentlig tittel på arkivenheten, ord som skal skjermes er fjernet fra innholdet i tittelen (erstattet med ******) Kilde: (ingen) Kommentarer: I løpende og offentlig journaler skal også offentligTittel være med dersom ord i tittelfeltet skal skjermes. M025 string 0..1
referanseArkivertAv SystemID 0..1
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten Kilde: Registreres manuelt Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt) M021 string 0..1
kassasjon Kassasjon 0..1
noekkelord Definisjon: Nøkkeord eller stikkord som beskriver innholdet i enheten Kilde: Registreres vanligvis ved oppslag fra liste (f.eks. en tesaurus). Kan også registreres automatisk på grunnlag av dokumentinnhold eller integrering med fagsystem. Kommentarer: Nøkkelord kan brukes for å forbedre mulighetene for søking og gjenfinning. Nøkkelord skal ikke erstatte klassifikasjon. M022 string 0..*
skjerming Skjerming 0..1
forfatter Definisjon: Navn på person (eller eventuelt organisasjon) som har forfattet eller skapt dokumentet. Kilde: Registreres automatisk av systemet, automatisk fra innholdet i dokumentet eller manuelt Kommentarer: Sakarkiver har tradisjonelt ikke noen forfatter på journalposten, men kan eventuelt ha det på dokumentbeskrivelsen. I en journalpost vil derfor forfatter vanligvis være forstått som M307 saksbehandler (utgående og organinterne dokumenter) eller eventuelt M400 korrespondansepartNavn (ved inngående dokumenter). Fagsystemer uten korrespondansedokumenter bør normal ha en forfatter. Her kan personnavn eventuelt erstattes med en kilde (f.eks. et system). M024 string 0..*
gradering Gradering 0..1
dokumentmedium Definisjon: Angivelse av om arkivenheten inneholder fysiske dokumenter, elektroniske dokumenter eller en blanding av fysiske og elektroniske dokumenter Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt Kommentarer: Obligatorisk ved blanding av fysisk og elektronisk arkiv. Er hele arkivet enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig med verdi på arkivnivå. Er en hel arkivdel enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig å angi det på arkivdelnivå. Dersom underordnede arkivdeler inneholder både fysiske og elektroniske dokumenter, må informasjon om dette arves nedover i hierarkiet. Se også kommentar til M208 referanseArkivdel. M300 Dokumentmedium 0..1
referanseArkivdel SystemID 0..1
oppbevaringssted Definisjon: Stedet hvor de fysiske dokumentene oppbevares. Kan være angivelse av rom, hylle, skap osv. Overordnede arkivdeler (f.eks. en arkivdel) kan oppbevares på flere steder. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt Kommentarer: Fysiske dokumenters plassering skal ellers gå fram av arkivstrukturen. Fysiske dokumenter i et sakarkiv skal i utgangspunktet være ordnet i overordnede omslag (f.eks. hengemapper) etter stigende klasseID. Innenfor hver av disse skal omslagene skal dokumentene ligge i fysiske saksmapper som er ordnet etter stigende mappeID. Innenfor saksmappene skal dokumentene være ordnet etter stigende journalpostnummer ("dokumentnummer"). Vedlegg skal legges sammen med tilhørende hoveddokument. M301 string 0..*
skjermetTittel jpU1 i n4 boolean 0..1
virksomhetsspesifikkeMetadata any 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
datetime 0..1
string 0..1
string 0..1
string 1..1
string 0..1
SystemID 0..1
string 0..1
Kassasjon 0..1
string 0..*
Skjerming 0..1
string 0..*
Gradering 0..1
Dokumentmedium 0..1
SystemID 0..1
string 0..*
boolean 0..1
any 0..1
Name Type English Description
arkivertDato datetime
registreringsID string
arkivertAv string
tittel string
offentligTittel string
referanseArkivertAv SystemID
beskrivelse string
kassasjon Kassasjon
noekkelord string
skjerming Skjerming
forfatter string
gradering Gradering
dokumentmedium Dokumentmedium
referanseArkivdel SystemID
oppbevaringssted string
skjermetTittel boolean
virksomhetsspesifikkeMetadata any

Vis Registrering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
datetime 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 1 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
string 0 ..1
Kassasjon 0 ..1
string 0 ..*
Skjerming 0 ..1
string 0 ..*
Gradering 0 ..1
Dokumentmedium 0 ..1
SystemID 0 ..1
string 0 ..*
boolean 0 ..1
any 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon registrering Registrering 0..* arkivdel Arkivdel 0..1
assosiasjon kryssreferanse Kryssreferanse 0..* registrering Registrering 0..1
assosiasjon dokumentlink Dokumentlink 0..* registrering Registrering 0..1
assosiasjon registrering Registrering 0..* mappe Mappe 0..1
assosiasjon merknad Merknad 0..* Registrering
assosiasjon nasjonalidentifikator Nasjonalidentifikator 0..* Registrering
assosiasjon Registrering korrespondansepart Korrespondansepart 0..*
assosiasjon registrering Registrering 0..* klasse Klasse 0..1
assosiasjon Registrering 1 virksomhetsspesifikkeMetadata Metadata 0..*
arv subtype Registrering supertype Arkivenhet
arv subtype Arkivnotat supertype Registrering
arv subtype Journalpost supertype Registrering
arv subtype Møteregistrering supertype Registrering
Navn Beskrivelse
5.5.2 Hvis Mappenivået er benyttet, skal en Registrering tilhøre (kun) en Mappe og en Mappe kan innehold ingen, en eller flere Registreringer.
5.5.3 Hvis Mappenivået ikke er benyttet, skal Registrering tilhøre (kun) én Arkivdel og en Arkivdel kan inneholde ingen, én eller flere Registreringer.
5.5.4 Hvis Mappenivået ikke er benyttet, skal Registrering tilhøre kun en Klasse og en Klasse kan inngå i ingen, en eller flere Registreringer.
5.5.5 En Registrering skal kunne inneholde ingen, en eller flere Dokumentbeskrivelser og en Dokumentbeskrivelse skal inngå i en eller flere Registreringer.
5.5.6 En Registrering skal kunne utvides til en Basisregistrering
M604 arkivertDato: Kan ikke endres
M605 arkivertAv: Kan ikke endres
Ny - Etter at registrering er registrert så skal kjernen fylle ut systemid, opprettetAv og opprettetDato
Ny - Når registrering arkiveres så skal arkivertDato og arkivertAv/referanseArkivertAv registreres
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/mappe/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-klasse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-registrering/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-dokumentbeskrivelse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/nasjonaleidentifikator/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/dokumentbeskrivelse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/registrering/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/utvid-til-basisregistrering/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-nasjonalidentifikator/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/arkivdel/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-mappe/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/klasse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-arkivdel/