Riksarkivet Betaversjon

Et dokument er et informasjonsobjekt som kan behandles som en enhet. For å understreke at det dreier seg om en enhet, kan vi bruke begrepet enkeltdokument. En registrering som dokumenterer en transaksjon, vil vanligvis bestå av bare ett enkeltdokument. Dokumentbeskrivelsen inneholder altså metadata for enkeltdokumenter.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dokumenttype Definisjon: Navn på type dokument Kilde: Registreres automatisk av systemet eller manuelt Kommentarer: (ingen) M083 Dokumenttype 1..1
dokumentstatus Definisjon: Status til dokumentet Kilde: Kan endres automatisk ved endring i saksstatus eller journalstatus. Kommentarer: Dokumentbeskrivelser som avlevers skal ha status "Dokumentet er ferdigstilt". M054 Dokumentstatus 1..1
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. M020 string 1..1
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten Kilde: Registreres manuelt Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt) M021 string 0..1
forfatter Definisjon: Navn på person (eller eventuelt organisasjon) som har forfattet eller skapt dokumentet. Kilde: Registreres automatisk av systemet, automatisk fra innholdet i dokumentet eller manuelt Kommentarer: Sakarkiver har tradisjonelt ikke noen forfatter på journalposten, men kan eventuelt ha det på dokumentbeskrivelsen. I en journalpost vil derfor forfatter vanligvis være forstått som M307 saksbehandler (utgående og organinterne dokumenter) eller eventuelt M400 korrespondansepartNavn (ved inngående dokumenter). Fagsystemer uten korrespondansedokumenter bør normal ha en forfatter. Her kan personnavn eventuelt erstattes med en kilde (f.eks. et system). M024 string 0..*
dokumentmedium Definisjon: Angivelse av om arkivenheten inneholder fysiske dokumenter, elektroniske dokumenter eller en blanding av fysiske og elektroniske dokumenter Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt Kommentarer: Obligatorisk ved blanding av fysisk og elektronisk arkiv. Er hele arkivet enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig med verdi på arkivnivå. Er en hel arkivdel enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig å angi det på arkivdelnivå. Dersom underordnede arkivdeler inneholder både fysiske og elektroniske dokumenter, må informasjon om dette arves nedover i hierarkiet. Se også kommentar til M208 referanseArkivdel. M300 Dokumentmedium 0..1
oppbevaringssted Definisjon: Stedet hvor de fysiske dokumentene oppbevares. Kan være angivelse av rom, hylle, skap osv. Overordnede arkivdeler (f.eks. en arkivdel) kan oppbevares på flere steder. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt Kommentarer: Fysiske dokumenters plassering skal ellers gå fram av arkivstrukturen. Fysiske dokumenter i et sakarkiv skal i utgangspunktet være ordnet i overordnede omslag (f.eks. hengemapper) etter stigende klasseID. Innenfor hver av disse skal omslagene skal dokumentene ligge i fysiske saksmapper som er ordnet etter stigende mappeID. Innenfor saksmappene skal dokumentene være ordnet etter stigende journalpostnummer ("dokumentnummer"). Vedlegg skal legges sammen med tilhørende hoveddokument. M301 string 0..1
kassasjon Kassasjon 0..1
utfoertKassasjon UtfoertKassasjon 0..1
skjerming Dokumentskjerming 0..1
gradering Gradering 0..1
elektroniskSignatur ElektroniskSignatur 0..1
virksomhetsspesifikkeMetadata Definisjon: Et overordnet metadataelement som kan inneholde egendefinerte metadata. Disse metadataene må da være spesifisert i et eller flere XML-skjema. Kilde: (ingen) Kommentar: (ingen) M711 virksomhetsspesifikkeMetadata any 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Dokumenttype 1..1
Dokumentstatus 1..1
string 1..1
string 0..1
string 0..*
Dokumentmedium 0..1
string 0..1
Kassasjon 0..1
UtfoertKassasjon 0..1
Dokumentskjerming 0..1
Gradering 0..1
ElektroniskSignatur 0..1
any 0..1
Name Type English Description
dokumenttype Dokumenttype
dokumentstatus Dokumentstatus
tittel string
beskrivelse string
forfatter string
dokumentmedium Dokumentmedium
oppbevaringssted string
kassasjon Kassasjon
utfoertKassasjon UtfoertKassasjon
skjerming Dokumentskjerming
gradering Gradering
elektroniskSignatur ElektroniskSignatur
virksomhetsspesifikkeMetadata any

Vis Dokumentbeskrivelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Dokumenttype 1 ..1
Dokumentstatus 1 ..1
string 1 ..1
string 0 ..1
string 0 ..*
Dokumentmedium 0 ..1
string 0 ..1
Kassasjon 0 ..1
UtfoertKassasjon 0 ..1
Dokumentskjerming 0 ..1
Gradering 0 ..1
ElektroniskSignatur 0 ..1
any 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon dokumentobjekt Dokumentobjekt 0..* dokumentbeskrivelse Dokumentbeskrivelse 1
assosiasjon dokumentbeskrivelse Dokumentbeskrivelse 0..1 dokumentlink Dokumentlink 1..*
assosiasjon merknad Merknad 0..* Dokumentbeskrivelse
arv subtype Dokumentbeskrivelse supertype Arkivenhet
Navn Beskrivelse
5.13.17 Autoriserte brukere skal kunne slette en arkivert inaktiv dokumentversjon. Den siste, endelige versjonen skal ikke kunne slettes.
5.13.18 Det skal være mulig å søke fram dokumenter som er arkivert i flere versjoner
5.13.19 Det bør være mulig å utføre sletting av mange inaktive dokumentversjoner samtidig, f.eks. alle inaktive dokumentversjoner som funnet etter et søk.
5.13.20 Sletting av arkiverte inaktive dokumentversjoner skal logges.
5.13.21 Autoriserte brukere skal kunne slette en arkivert dokumentvariant. Det opprinnelige dokumentet skal ikke kunne slettes.
5.13.22 Det skal være mulig å søke fram arkiverte dokumentvarianter.
5.13.23 Det bør være mulig å slette mange dokumentvarianter samtidig, f.eks. alle dokumentvarianter som er funnet etter et søk.
5.13.24 Sletting av arkiverte dokumentvarianter skal logges.
5.13.25 Autoriserte brukere skal kunne slette et arkivert dokument i produksjonsformat dersom dokumentet er blitt konvertert til arkivformat. Dokumentet i arkivformat skal ikke kunne slettes.
5.13.26 Det skal være mulig å søke fram dokumenter arkivert i produksjonsformat.
5.13.27 Det bør være mulig å slette mange produksjonsformater samtidig, f.eks. alle produksjonsformater som er funnet etter et søk.
5.13.28 Sletting av arkiverte produksjonsformater skal logges
M007 dokumentnummer: Skal ikke kunne endres
M020 tittel: Skal normalt ikke kunne endres etter at enheten er lukket, eller dokumentene arkivert
M620 tilknyttetDato: Kan ikke endres
M621 tilknyttetAv: Kan ikke endres
Ny - Etter registrering skal systemID, opprettetAv og opprettetDato være utfylt
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/dokumenttype/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-registrering/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/dokumentobjekt/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/dokumentbeskrivelse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/dokumentstatus/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/merknad/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/dokumentmedium/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-merknad/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-dokumentbeskrivelse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-dokumentobjekt/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/tilknyttetregistreringsom/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/registrering/